Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเ  (อ่าน 12 ครั้ง)
Guest
ratthanarat
 

การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 26 พ.ค. 21, 19:37 น

 q*062บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"  2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรูด้วยแผนการจัดประสบการณ์การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3  อายุ 5-6  ปี  โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้มาโดยการ  สุ่มแบบกลุ่ม (Cluter Random Sampling) จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย  ประกอบด้วย  1)  คู่มือการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"    2) แบบทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด จำนวน 16 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้  t – test

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  สรุปผล ดังนี้
จากผลการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  สรุปผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม”  มีประสิทธิภาพตาม  83.78/81.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว  
2. คะแนนเฉลี่ยการเปรียบเทียบจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  ด้านความคิดคล่องแคล่ว  ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดละเอียดลออ ด้านความคิดยึดหยุ่น  สัดส่วนหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาน่ารู้  สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ ในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์  โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม”โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 2.69 S.D = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  พบว่า การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเนื้อหาที่เหมาะสม, บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจและสนุกสนาน, นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ใช้เวลาเหมาะสมในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น,  นักเรียนเข้าใจคำชี้แจงการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ครูอธิบาย ให้ฟัง, การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภาพประกอบสวยงาม , มีตัวอักษรตัวเลขชัดเจนเหมาะสม , กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียน , นักเรียนมีความสุขในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น , การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความน่าสนใจ  ตามลำดับ

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้