Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงาน
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงาน  (อ่าน 28 ครั้ง)
Guest
ปัญลักษณ์ แก้วแฝก
 

เผยแพร่ผลงาน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 5 ก.ย. 21, 21:38 น

q*061ชื่อเรื่อง    :การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)  เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6
ชื่อผู้วิจัย   : นางสาวปัญลักษณ์  แก้วแฝก  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย    : 2562
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 2)เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) เพื่อศึกษาผลการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ 4)  เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความ สามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  จำนนวน  6  ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  6  แผน  เวลาเรียนจำนวน  18  ชั่วโมง  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิด 4  ตัวเลือก  จำนวน  40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด  5  ระดับของลิเคิร์ท  จำนวน 10  ข้อ  5)แบบสอบ ถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด  5  ระดับของลิเคิร์ท  จำนวน 10  ข้อ  และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด  5  ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10  ข้อ  จำนวน 1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ( t – test Dependent Samples)   ผลการวิจัยพบว่า
              1.  ผลการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  มีความต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และนักเรียนมีความต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่านจับใจความของตนเองให้สูงขึ้นจำนวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85
              2.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ  81.39/80.92  เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1
              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า t ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ  45.90  มีค่ามากกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง(.01t 17=2.4727)  เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2
               4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัด            การเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ                การเรียนรู้ภาษาไทย ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้