Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ความรู้สึก >  <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
ผู้ดูแล: Cocoman25, Hotdevilmean, withyaw, GoOnGChaN, LoveWebmaster
หน้า: 1 ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 358
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>  (อ่าน 255798 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14355: 2 ก.ค. 10, 23:01 น

ตอนนี้อยากไปแอฟริกา บอลโลกอยู่ที่แอฟริกาใช่ป่ะ ถ้าใช่น๊าาจะไปจองตั๋วก่อนอ่ะ q*013 q*013

 q*050  ชอบดูบอลเหมือนกันเหรอ? งั้นก็...ไปด้วยกันนะ   q*013

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14356: 2 ก.ค. 10, 23:13 น

 q*021  หมดเวลาครึ่งเวลาแรกของการแข่งขัน
บราซิล ทำได้ดีกว่า ขึ้นนำ ฮอลแลนด์ไป 1 - 0  จากโรบิญโญ่
ต้องคอยดูการแก้เกมของฮอลแลนด์ จะสามารถเอาชนะได้อย่างไร
เพราะรอบนี้ มีที่ยืนสำหรับผู้ชนะเท่านั้น    q*050


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 03:58 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14357: 2 ก.ค. 10, 23:24 น

ช่วงนี้ดูแต่บอล ไม่ค่อยได้ไป Fitness เลย

อดนอนพักผ่อนน้อย ร่างกายเริ่มจะอ่อนเพลีย

พรุ่งนี้คงต้องไปออกกำลังเพื่อชาร์จแบตซะหน่อย

 q*021  ได้อย่าง เสียอย่าง แบบนี้แหละครับ น้องไก่
แต่พวกเราก็ชอบใจ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ    q*063


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 00:44 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14358: 2 ก.ค. 10, 23:27 น

ตอนนี้อยากไปแอฟริกา บอลโลกอยู่ที่แอฟริกาใช่ป่ะ ถ้าใช่น๊าาจะไปจองตั๋วก่อนอ่ะ q*013 q*013


 q*021  การแข่งขัน งวดเข้ามาเต็มทีแล้วครับ
แต่หากตั้งใจไปชมสดสด ได้ชมบรรยากาศที่แท้จริงในสนามแข่งขัน
ทำให้มีส่วนร่วมกับมหกรรมฟุตบอลโลกครับ   q*063


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 09:21 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14359: 2 ก.ค. 10, 23:35 น

 q*021  ครึ่งเวลาหลัง กลับเป็นฮอลแลนด์ ที่รวมพลังเปิดเกมบุกโต้ตอบบ้าง
และสามารถแก้ประตูคืนได้ หลังเปิดเกมได้ 10 นาทีในครึ่งเวลาหลัง   
ฮอลแลนด์ มีความสามารถที่เหมาะสม จนสามารถทำำประตููแซงจนชนะไป 2 - 1 ได้้   q*050
 


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 04:00 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14360: 2 ก.ค. 10, 23:36 น

q*071 ฮอลแลนด์ ชนะไป 2-1 ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย   q*062
 q*021  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ กับชัยชนะของฮอลแลนด์   q*063


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 09:23 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14361: 2 ก.ค. 10, 23:37 น

q*050  ชอบดูบอลเหมือนกันเหรอ? งั้นก็...ไปด้วยกันนะ   q*013


 q*021  ออกเดินทางวันไหน อย่าลืมบอกผมด้วยครับ
จะไำด้ไปส่งขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ   q*020 q*020


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 09:34 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14362: 3 ก.ค. 10, 02:45 น

 q*021 ต้องชมโค๊ชสมองเพชรของฮอลแลนด์ ที่สามารถมองเกมจนทะลุ
สามารถจับจุดอ่อนในแนวรับของบราซิล จนสามารถให้ลูกทีมเข้าทำประตูได้ จนชนะไปในที่สุด
เป็นการชนะในแมตที่สำคัญ เพราะหมายถึง ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกิินเอื้อมแล้้ว    q*063
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 09:36 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14363: 3 ก.ค. 10, 03:33 น

 q*021    สำำหรัับคูู่่ต่่อมา เป็็นการพบกัันของอุุรุุกวััย - กาน่่า 
กาน่่า สามารถยิิงประตููนำำไปก่่อน 1 - 0  ในนาทีีสุุดท้้ายของครึ่่งแรก     q*050


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14364: 3 ก.ค. 10, 04:32 น

 q*021    ครึ่่งหลััง แม้้กาน่่าจะทำำทีีมได้้ดีี แข็็งแกร่่งกว่่า
แต่่ก็ถููก อุุรุุกวััย ตาามตีีเสมอได้้ จากฟอลัันยิิงลููกโทษระยะไกล เข้้าประตููไปอย่่างสวยงาม
หมดเวลาการแข่่งขััน ทั้้งคูู่่ไม่่สามารถทำำประตููเพิ่่มได้้ ยัังเสมอกััน  1 - 1 
ต้้องต่่อเวลาพิิเศษออกไปอีีก  30 นาทีี แบ่่งครึ่่งละ 15 นาทีี    q*050
 


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 09:32 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14365: 3 ก.ค. 10, 04:41 น

 q*021  ช่่วงต่่อเวลาพิเศษ กาน่่า ที่่ยัังมีีแรงเหลืือเฟืือ พยายามบุุกใส่่อุุรุุกวััย
แต่่ทำำประตููไม่่ได้้ จนนาทีีีสุุดท้้าย เกิิดชุุลมุุนหน้้าประตููของอุุรุุกวััย กาน่่าใช้้จัังหวะในการทำำปะตูู
จนสุุดท้้ายเป็็นลููกโหม่่ง ซััวเรส ไม่่สามารถป้้องกัันได้้้้ ใช้้มืือปััดถููกลููกบอล ทำำให้้ถููกใบแดง
ไล่่ออกไปจากสนาม และกรรมการให้้ กาน่่าให้้จุุดโทษ 


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 09:33 น โดย withyaw »
Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14366: 3 ก.ค. 10, 04:48 น

 q*023  เป็็นเรื่่องของโชคชะตา วาสนาโดยแท้้
กิิยอน มืือสัังหารของทีีม กลัับยิิงลููกทีี่่จุุดโทษไม่่เข้้า บอลชนคาน เด้้งออกมา
ความหวังที่จะเป็นทีมแรกจากทวีปอาฟริกา ที่สามารถเข้าไปสู่ รอบรองชนะเลิศดับวูบไป
ต้องเสี่ยงตัดสินด้วยการยิงลูกจุดโทษฝ่ายละ 5 ลูก ซึ่งก็ยังไม่ดีพอที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้   q*050


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ก.ค. 10, 09:20 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14367: 3 ก.ค. 10, 09:22 น

 q*021    สวัสดีในยามสายของวันเสาร์ที่แดดแรงครับ    q*060


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14368: 3 ก.ค. 10, 09:26 น

 q*021  เมื่่อคืืนนี้้ี้้ ต่่อมาจนค่่อนรุุ่่ง ไม่่ทราบอยููได้้อย่่างไร
จนไม่่รู้สึึผม้สา ว่่าความง่่วงนอนเป็็นอย่่างไร     q*013 q*013


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 00:33 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14369: 3 ก.ค. 10, 09:31 น

 q*025  จนเวลาที่่กาน่่า แพ้้แน่่นอนแล้้ว
ก็็วููบ อยากขึ้้นไปนอนทัันทีี เพราะสงสารในวาสนาของยอดทีีมจากทวีีปแอฟริิกา
ยัังไม่่มีีทีีมใด สามารถสร้้างประวััติิศาสตร์์ ให้้ผ่่านเข้้าไปเล่่นในรอบรองชนเลิิศได้้เลย   q*063
 


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14370: 3 ก.ค. 10, 12:35 น

 q*021  เที่่ี่่ยงกว่่าแล้้ว เพื่่อนๆ ทานอาหารกลางวัันกัันหรืือยัังครัับ    q*053


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14371: 3 ก.ค. 10, 23:19 น

^
^
^
OH! My God


q*027  q*069  q*072

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14372: 3 ก.ค. 10, 23:24 น

 q*013  กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!!! 4 ประตูต่อ 0 

ในที่สุดเยอรมันก็ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย  q*071

q*062  โคลเซ่สุดยอด!!! เยอรมันเจ๋งสุด!

ขอให้ได้เป็นแชมป์
  q*077  q*077  q*077
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14373: 4 ก.ค. 10, 00:03 น

ก๊อกๆๆๆ เจ้าของบ้านอยู่มั๊ย?  q*00

คืนนี้รอดูสเปน VS ปารากวัยกันน้าTags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14374: 4 ก.ค. 10, 00:06 น

พี่วิทย์หายไปไหน อย่าหม่ำจนอ้วนอย่างคุณน้าข้างบนนั่นล่ะ  q*069

ทานแล้วอย่าลืม ออกกำลังบ้างนะคะ ความอ้วนถามหาเมื่อไหร่ แล้วจะหาว่าไม่เตือน
  q*033

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14375: 4 ก.ค. 10, 00:36 น

^
^
^
OH! My God


q*027  q*069  q*072


 q*021 สวัสดีในวันใหม่ครับ น้องไก่.. q*063
ถึงกับเรียกหาGod  เลยเหรอครับ   q*020


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14376: 4 ก.ค. 10, 00:38 น

q*013  กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!!! 4 ประตูต่อ 0 

ในที่สุดเยอรมันก็ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย  q*071

q*062  โคลเซ่สุดยอด!!! เยอรมันเจ๋งสุด!

ขอให้ได้เป็นแชมป์
  q*077  q*077  q*077 q*021 ต้องยอมรับในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมันครับ
ที่สามารถชนะอย่างท้วมท้นต่อ อาเจนติน่า ไปด้วนผลรวม  4 - 1  ในเวลาปกติ   q*063
 


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14377: 4 ก.ค. 10, 00:40 น

ก๊อกๆๆๆ เจ้าของบ้านอยู่มั๊ย?  q*00

คืนนี้รอดูสเปน VS ปารากวัยกันน้า


 q*021  แน่นอนอยู่แล้วครับ น้องไก่   q*063
เตรียมตัว เตรียมใจ รีบทำงานให้เสร็จตั้งแต่หัวค่ำ เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ   q*020 q*020


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14378: 4 ก.ค. 10, 00:43 น

 q*021  ที่หายตัวไปประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ไม่ได้ไปไหน
ผมไปเตรียมเสบียงกรัง พร้อมทั้งกาแฟร้อน น้ำดื่ม จัดมารอท่าไว้ให้ครบครัยครับ   q*020 q*020


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14379: 4 ก.ค. 10, 00:47 น

 q*022 q*022    รออีกไม่ถึง 1 ชั่วโมง การแข่งขันฟุตบอลที่พวกเราตั้งตาคอย
ก็จะเริ่มแข่งขัน ซึ่งเป็นนัดสุดท้าย ในรอบ  8 ทีมที่เข้ารอบนี้มา   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14380: 4 ก.ค. 10, 00:50 น

พี่วิทย์หายไปไหน อย่าหม่ำจนอ้วนอย่างคุณน้าข้างบนนั่นล่ะ  q*069

ทานแล้วอย่าลืม ออกกำลังบ้างนะคะ ความอ้วนถามหาเมื่อไหร่ แล้วจะหาว่าไม่เตือน
  q*033


 q*021  ขอบคุณน้องไก่มากครับ ที่เป็นห่วง
ผมแบ่งเวลาทานอาหารมังสวิรัติบ้าง อาหารพวกที่มีกากใยอาหารเยอะบ้าง
ก็พยายามควบคุมน้ำหนักตัวเองตลอดเวลาครับ    q*043 q*043
 


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14381: 4 ก.ค. 10, 00:53 น

 q*021  ยิ่งอายุมากขึ้น ก็ต้องระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ที่ตามมาเบียดเบียนครับ
เพราะต้องรู้ตัวเองว่าภูมิต้านทานที่มีอยู่ คงไม่เข้มแข็งจนต้านโรคภัยต่างๆ ได้ เท่ากับคนอายุน้อย   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14382: 4 ก.ค. 10, 00:56 น

 q*021  สื่งที่สำคัญเหนืออื่นใด คือกำลังใจที่ดี มีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่น
หากตัวเราสบายใจ ก็ช่วยทำให้สุขภาพจิตและร่างกายของเรา แข็งแรงตามไปด้วย   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14383: 4 ก.ค. 10, 00:59 น

 q*021  พร่ำพรรณามาตั้งนาน ขอวกกลับมาเรื่องที่รอคอยอยู่ครับ   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14384: 4 ก.ค. 10, 02:42 น

นัดนี้สเปน & ปารากวัยเล่นไม่ค่อยมันส์เท่าไหร่นะคะ

สู้คู่เมื่อกี๊ไม่ได้ ต้องยอมรับว่า เยอรมันสุดยอด!!! ฟอร์มเจ๋งกว่าทุกทีม
  q*062

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14385: 4 ก.ค. 10, 03:12 น

เย้!!! สเปน ยิงได้ 1 ประตูแล้ว  q*071

ครึ่งแรกดูเหมือนเครื่องยังไม่ร้อน ครึ่งหลังค่อยดีขึ้นหน่อย

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14386: 4 ก.ค. 10, 03:33 น

 q*021  กว่าจะยิงกันได้ เกิดเรื่องราวในสนามมากมายนะครับ
ปาฏิหารย์แท้ๆ กับการยิงลูกตั้งเตะจุดโทษ แต่ยิงไม่เข้าทั้ง  2 ฝ่าย   q*020


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 18:20 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14387: 4 ก.ค. 10, 03:34 น

นัดนี้สเปน & ปารากวัยเล่นไม่ค่อยมันส์เท่าไหร่นะคะ

สู้คู่เมื่อกี๊ไม่ได้ ต้องยอมรับว่า เยอรมันสุดยอด!!! ฟอร์มเจ๋งกว่าทุกทีม
  q*062


 q*021  ทั้งคู่เล่นแบบกลัวแพ้ โดยแพ๊คกองหลังไว้แน่นมาก 
5 ผู้เล่นกองหลังของทั้ง 2 ฝ่าย แทบไม่ขยับขึ้นมาทำเกมบุกเลย   q*020

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14388: 4 ก.ค. 10, 03:37 น

 q*021  ต้องยอมรับครับว่า ผู้เล่นกองหลังทั้ง  2 ฝ่าย ต่างทำหน้าที่ได้ดี
ลูกที่ ดาวิด บีย่า ยิงเข้าไป เป็นลูกสุดความสามารถจริง เพราะเป็นการยิงลูกจังหวะที่ 2
ที่ลูกวิ่งโค้งชนเสาออกมา เข้าเท้าของ บีย่า พอดี จึงยิงสวนเข้าไป 
ตอนยิงก็งามมากครับ ชนเหลี่ยมเสาด้านในเข้าไป   q*063
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 5 ก.ค. 10, 19:52 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14389: 4 ก.ค. 10, 03:40 น

 q*021    4 ทีมที่เหลือ ที่ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศ
จะเหลือทีม เยอรมัน ฮอลแลนด์ และ สเปน เป็น 3 ทีมจาก ทวีปยุโรป
โดยเหลือทีมจากโซนทวีปอเมริกาใต้เพียงทีมเดียวคือ ทีมชาติอุรุกวัย     q*063

 


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 18:07 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14390: 4 ก.ค. 10, 03:42 น

 q*021    โดยในรอบรองชนะเลิศ จะเป็นการพบกันระหว่าง ฮอลแลนด์ พบกับ อุรุกวัย
ในขณะที่อีกคู่  เยอรมัน  พบกับ  สเปน  เพื่อหาผู้ชนะ เข้ามาชิงแชมป์ฟุตบอลโลก2010
ส่วนผู้แพ้ จะกลับมาแข่งขันเพื่อชิงที่  3  ในทัวนาเมนท์นี้ « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 10:16 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14391: 4 ก.ค. 10, 03:43 น

 q*021  ได้เวลาเข้านอนแล้วครับ..ราตรีสวัสดิ์ครับ    q*063« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 10:14 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14392: 4 ก.ค. 10, 03:47 น

แต่ยังไงสเปนก็ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว

เยอรมัน ฮอลแลนด์ สเปน อุรุกวัย

รอบชิงชนะเลิศจะต้องดุเด็ดเผ็ดมันส์แน่นอน
 

q*077  q*077  q*077  q*077

เยอรมันสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14393: 4 ก.ค. 10, 03:50 น

 q*039  ราตรีสวัสดิ์ค่ะTags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14394: 4 ก.ค. 10, 06:13 น

หวาดดีลุงนกมาเที่ยวจ๊ะเด้วเด่วกับจ๊ะ q*013 q*013 q*013 q*013 q*013 q*013 q*013 q*013

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14395: 4 ก.ค. 10, 10:13 น

แต่ยังไงสเปนก็ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว

เยอรมัน ฮอลแลนด์ สเปน อุรุกวัย

รอบชิงชนะเลิศจะต้องดุเด็ดเผ็ดมันส์แน่นอน
 

q*077  q*077  q*077  q*077

เยอรมันสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


 q*021 น้องไก่ สมกับเป็นแฟนพันธ์แท้ตัวจริงครับ   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14396: 4 ก.ค. 10, 10:18 น

q*039  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 q*063 รักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับ น้องไก่   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14397: 4 ก.ค. 10, 10:18 น

 q*021  สวัสดีในยามสายของวันอาทิตย์ครับ   q*060


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14398: 4 ก.ค. 10, 10:20 น

หวาดดีลุงนกมาเที่ยวจ๊ะเด้วเด่วกับจ๊ะ q*013 q*013 q*013 q*013 q*013 q*013 q*013 q*013


 q*021   สวัสดีครับ น้องนก   q*063
ขอบคุณครับ ที่แวะมาเยี่ยม น้องนก หายไปตั้งนานเลยครับ   q*023


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14399: 4 ก.ค. 10, 10:22 น

 q*021  สงสัยน้องนกจะเดินทางไปหาทางร่ำรวยที่ไหน
อย่าลืมบอกช่องทางกันบ้างนะครับ น้องสาว   q*020 q*020


Tags:

หน้า: 1 ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 358
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้