หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ทีเส็บเร่งพัฒนาบุคลากรไมซ์ ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน  (อ่าน 51 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 มี.ค. 17, 10:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เร่งปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในภาคบริการและภาคแรงงานจำนวนกว่า 20,000 คนภายในปี 2564 จับมือพันธมิตรจัดงาน MICE Academy & Career Day ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 พร้อมเดินหน้าดันไทยเป็นฮับการศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย โดยในส่วนของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาในปี 2560 อีกขาที่สำคัญอย่างยิ่งในการปูรากฐานอุตสาหกรรมคือภาคการศึกษา ซึ่ง ทีเส็บ ดำเนินงานภายใต้โครง MICE Academy โดยการสร้างเครือข่ายไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา และความร่วมมือจากภาคการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ อันเป็นต้นน้ำของสายงานด้านวิชาชีพไมซ์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub)

โดยวางแผนดำเนินงานใน 5 โครงการหลัก ได้แก่ (1) โครงการจัดทำงหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสำหรับสถาบันการศึกษา (2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Coach the Coaches Program) (3) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ (Roadshow-Academic Exchange Program) (4) โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ (MICE Academic Cluster) และ (5) โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ (MICE Academy & Career Day)”

ด้าน นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ ให้รายละเอียดการดำเนินงานด้าน MICE Academy ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนาเนื้อหา (Content) ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล และวิชาการบริหารและการจัดการด้านอีเว้นท์ (Event 101 เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ให้องค์ความรู้ด้านการจัดงานอีเว้นท์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรเล่มแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนป้อนสู่ภาคการศึกษาไมซ์ทั่วประเทศ ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 60 แห่ง และอาชีวศึกษา 47 แห่ง และนอกจากนี้ยังพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมในรูปแบบหนังสือกรณีศึกษาไมซ์ (MICE Casebook) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละสาขาของธุรกิจไมซ์ รวมทั้งจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาไมซ์และอีเว้นท์ (มคอ.1) เพื่อส่งต่อให้กับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและเกิดการต่อยอดเปิดเป็นภาควิชาไมซ์ ส่วนภาคอาชีวศึกษาได้ผลักดันการสร้างและการขยายกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสำหรับกลุ่มอาชีพไมซ์ (กรอ.อศ กลุ่มไมซ์) พร้อมกันนี้ยังเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการใน 5 สถาบันอาชีวศึกษา โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ตั้งเป้าต่อปีผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในระดับอุดมศึกษาจำนวน 4,000 คน และในระดับอาชีวศึกษาในปี 2563 จำนวน 1,000 คน ซึ่งภายใต้การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรแล้วเพื่อสร้างความเข้าใจในองค์รู้ไมซ์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Coach the Coaches Program) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรไมซ์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คาดว่าปีนี้จะมีผู้สำเร็จหลักสูตรรุ่นที่ 7 นี้กว่า 197 ท่าน จาก 83 องค์กร กลยุทธ์ที่ 2) การสร้างเครือข่าย (Connection & Network) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ (Roadshow-Academic Exchange Program) โดยวางแผนขยายเครือข่ายไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของอุตสาหกรรมไมซ์ และในปัจจุบันนี้ทีเส็บมีหน่วยงานพันธมิตรด้านการศึกษาไมซ์จากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ 49 องค์กร อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศไต้หวัน และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากการสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในต่างประเทศแล้ว ยังมีเครือข่ายในภูมิภาค ภายใต้การพัฒนา โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ (MICE Academic Cluster) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ไมซ์ (MICE Coach) ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้และร่วมพัฒนาบุคลากร กระจายความคล่องตัวไปยัง Cluster & Settle lite เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดคือโครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ (MICE Academy & Career Day) ส่งเสริมและผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์ กลยุทธ์ที่ 3) การพัฒนาโครงสร้างภาคการศึกษา (Structure) ยกร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ 1) พัฒนาสาขาวิชาไมซ์และสาขาวิชาอีเว้นท์ เพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาไทย อีกทั้งโครงการผลักดันและพัฒนา “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) โดย สสปน. ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพไมซ์ในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย โดยมีแผนพัฒนา ผลักดัน 5 สถาบันอาชีวศึกษานำร่องเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ

นางนิชาภา กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ กิจกรรมเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ หรือ MICE Academy & Career Day ครั้งที่ 3 ทีเส็บได้ร่วมมือกับสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ Coach the Coaches Program ครั้งที่ 7 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดประชุมและนิทรรศการ” เพื่อยกระดังองค์ความรู้ไมซ์ สู่คณาจารย์ทั่วประเทศ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม