หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: มาพิสูจน์ว่าใครกำลังโจมตีองค์ของท่าน เพื่อหาทางป้องกัน  (อ่าน 42 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 9 พ.ย. 17, 12:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
1.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้กำหนดการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั้งบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี ดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อนําไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุค เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัย หลักในการขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์นี้
ดังนั้นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” “Cyber Security Awareness Training” เป้าหมายเพื่อ มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้คนไทยพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเพื่อหวังภาครัฐ ภาคเอกชนเอกชนและประชาชน ร่วมกันสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2.วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีพื้นฐานคำศัพท์เทคนิคที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
2)เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ทีเป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง และองค์กร
3)เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
4)เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาค เอกชนองค์กรขนาดใหญ่
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1)ช่วยให้ผู้เข้ารับอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานและป้องกันตนเองในชีวิตประจำวัน
2)ร่วมมือกันสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ รวมถึงช่วยกันส่งเสริมความรู้และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามไซเบอร์ของบุคลากรด้วยกันและระหว่างองค์กร
3)ร่วมมือกันจัดทำแผนทดสอบและซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างทันการณ์
4)ร่วมมือกันช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์หรือประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ในกรณีที่เกิดเหตุ
4.หัวข้อการบรรยายและพร้อมปฏิบัติการ
(1) แนวโน้มการใช้งานดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
1)สถิติและข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2)สถิติและข้อมูลการติดต่อสื่อสารภายในประเทศและต่างประเทศ
3)สถิติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
4)สังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
(2) แนวโน้มภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
1)สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
2)สถิติการติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
3)ความมั่นคงของข้อมูลคือความมั่นคงของประเทศ
(3) นิยามหรือคำศัพท์เทคนิคที่สำคัญควรรู้
1)ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์(Cyber Security) คืออะไร
2)ประเภทภัยคุกคามมีอะไรบ้าง
3)องค์ประกอบของ INFOSEC (Information Security)
4)Confidentiality (การรักษาความลับของข้อมูล)
5)Integrity (ความแท้จริงของข้อมูล) และ
6)Availability (การใช้งานได้ของระบบ) ฯลฯ
(4) ประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ประชาชนควรรู้
1)ภัยคุกคามที่เกิดจากการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ (Worm) , ข้อมูลขยะ (Spam) , ข้อมูลหลอกลวง (Phishing)
2)เรียนรู้ภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตี DDoS/DoS , Web Application Hacking , Brute Force พร้อมสาธิตให้ถึงผลลัพธ์การโจมตีที่เกิดขึ้น
3) เรียนรู้ศัพท์เทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีและส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต
4)ภัยคุกคามที่เกิดจากข้อมูลชวนเชื่อ (Propaganda)
5)ภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware)
6)เรียนรู้ข้อมูลจาก Deepweb , Darknet ข้อมูลใต้ดินที่ควรรู้เพื่อการป้องกันภัย
7)การอำพรางตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต (Anonymous) ได้แก่ การอำพรางค่าไอพีแอดเดรส และการตรวจสอบค่าไอพีเพื่อการป้องกันภัย
(5) การตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการป้องกันภัยที่เกิดขึ้น
1)เรียนรู้การตรวจสอบรายชื่อผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ E-mail ที่ใช้จดทะเบียน ค่าสถานที่ในการจดทะเบียน
2)เรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อหาเส้นทางการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
3)เรียนรู้เส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลภายในประเทศไทย และ การเชื่อมต่อข้อมูลต่างประเทศ
4) เรียนรู้การตรวจสอบค่าไอพีบัญชีดำ (IP Blacklist)
5)เรียนรู้การตรวจสอบค่าโดเมนบัญชีดำ (Domain Blacklist)
6)เรียนรู้การตรวจสอบไฟล์ที่แนบมากับ E-mail เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
7)เรียนรู้วิธีสังเกตการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยในการค้นหาข้อมูล การตรวจสอบเว็บไซต์ที่อันตราย
8)การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อความปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส
9)การตรวจสอบแอพลิเคชั่นบนมือถือและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook , Line ) ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
10)เรียนรู้การรักษาความลับและข้อมูลส่วนตัว เพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
(6) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
1) วิธีการสร้างความปลอดภัยในการท่องอินเทอร์เน็ต
2)วิธีการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้งานข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร
(7) การจำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อให้เห็นภาพภัยคุกคามที่เกิดและความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคหน่วยงานรัฐ และระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ต
(8) กรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง

วัน เวลา และสถานที่
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ The Connection MRT ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย สาธิต การโจมตีที่เกิดขึ้นแบบ Real Timeตอบข้อซักถาม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค
“มาพิสูจน์ว่าใครกำลังโจมตีองค์ของท่าน เพื่อหาทางป้องกัน”

สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/HNX91MQGVDgSqBU33
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 9 พ.ย. 17, 17:23 น โดย d00bd00b » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม