หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน เรียน เพื่อส่งเสร  (อ่าน 12 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 12 มี.ค. 19, 22:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
บทคัดย่อ
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 32)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทาง ภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน  ดังนี้ตรวจสอบรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนที่พัฒนาขึ้น  โดยหาประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์  80/80  เปรียบเทียบทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครู จำนวน 11  คน เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่ 2  จำนวน 25 คน แบบวิจัยใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1)รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน  แบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน(E1/E2)ค่าความสอดคล้องของรูปแบบ (IOC)  ค่าความยาก (p)  ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเที่ยง (KR – 20) และ ( )
ผลการวิจัยพบว่า
1)   การศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า สภาพปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ยังมีปัญหาและต้องการพัฒนาเพิ่ม ในระดับมาก
โดยเด็กปฐมวัยมีความต้องการรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ในระดับมากที่สุด  
2)  การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  หลักการของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 4) การวัดและประเมินผลโดยมีกระบวนการจัดประสบการณ์ตามขั้นตอนการเรียนรู้  ประกอบด้วย  5   ขั้นตอน  คือ
1)  ขั้นกระตุ้นเร้าความสนใจ (Stimulus : S)  2) ขั้นนำเสนอบทเรียน (Pre-Presentation) 3) ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม  (Action)  4) ขั้นซ้ำย้ำทวน (Repeat)  5) ขั้นแลกเปลี่ยนและแสดงภาษาเป็นผลงาน (Reciprocation and Present) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  
3)  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน
เรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  ผลการทดลองใช้  พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 73.61 / 71.67, 76.38 / 75.28,และ 83.61 / 82.16 ตามลำดับและผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบมีความเหมาะสมมาก
                  4)  ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ได้ผล ดังนี้
4.1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน
เรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3    เท่ากับ  84.83 / 83.50
4.2   ทักษะการฟัง ก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01
4.3   ทักษะการพูดก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01
4.4   ทักษะการอ่านก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01
4.5   ทักษะการเขียนก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01
                 5)  เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  ในระดับมาก
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม