Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  (อ่าน 8 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 1 ก.ย. 19, 19:12 น

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน   นางสุกัญญา   แขมคำ
พุทธศักราช   2561

บทคัดย่อ

   การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประชากรที่ใช้ในการรายงาน คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนไตรมิตร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 30  คน  เครื่องมือที่ใช้  คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  20  ข้อ  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการรายงานปรากฏ  ดังนี้
   1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เท่ากับ 86.17 (E1)  / 84.17 (E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80  ที่ตั้งไว้
                    2.   ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ  0.8287แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  82.87
                  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ค่าเฉลี่ยหลังเรียน  ( ) =  16.83  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  ( ) = 9.30  นั่นคือ การจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน     
        4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยแบบประเมิน   แบ่งออกเป็น  4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหา  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.59 ระดับพึงพอใจมากที่สุด  2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.56 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  3)  ด้านสื่อและอุปกรณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.52  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  4) ด้านการวัดและประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.53  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด         และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ  4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้