Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 23 ครั้ง)
add

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 8 พ.ย. 19, 23:22 น

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย   นายอภิชาติ  ตั้งวันเจริญ
ปีที่พิมพ์เผยแพร่     2561

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 140 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางสำเร็จรูป Krejecie and Morgan กลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 จำนวน 34 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้มาด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75, 4.72 และ 4.50 ตามลำดับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .28 ถึง .83
ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง .26 ถึง .74 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิด
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีค่าความเชื่อมั่น .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)


   ผลการวิจัยพบว่า
1.   ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า นักเรียนมีความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานจากความสนใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับคือ วัดพระธาตุหนองบัว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว งานบุญมหาชาติคุ้มวัดพระธาตุหนองบัว  สวนสาธารณะหนองบัว  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง
ตลาดหนองบัว
2.   ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.04  และมีค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 86.18  หรือมีค่า E1/E2 เท่ากับ 85.04/86.18 โดยสูงกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้คือ 80/80
3.   ผลการเปรียบเทียบการทดสอบภาคปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้