Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 334 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 20 พ.ย. 19, 21:29 น

ชื่อวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัย นางอารี    เขียวดี
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 3 พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาแนวทางโดยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจำเป็น (Priority Needs Index)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด 3) ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด 4) บทบาทครู จำนวน 5 ตัวชี้วัด และ 5) ด้านประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
2. สภาพปัจจุบัน การดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านบทบาทครู อยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
3. การศึกษาสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยสภาพที่ปฏิบัติที่พึงประสงค์ที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านบาทบาทครู อยู่ในระดับมาก
4. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แบบสอบถาม และจากการศึกษาในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อใช้ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบ และเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบทบาทครูในระดับมากที่สุด ด้านแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Guest
ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
 

Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 23 พ.ย. 19, 21:47 น

ชื่อวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัย นางอารี    เขียวดี
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 3 พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาแนวทางโดยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจำเป็น (Priority Needs Index)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด 3) ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด 4) บทบาทครู จำนวน 5 ตัวชี้วัด และ 5) ด้านประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
2. สภาพปัจจุบัน การดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านบทบาทครู อยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
3. การศึกษาสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยสภาพที่ปฏิบัติที่พึงประสงค์ที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านบาทบาทครู อยู่ในระดับมาก
4. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แบบสอบถาม และจากการศึกษาในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อใช้ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบ และเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบทบาทครูในระดับมากที่สุด ด้านแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

Tags:
Guest
ณัฐพร. บุณยะวัน
 

Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #2: 30 ม.ค. 20, 06:19 น

เป็นบทวิจัยที่ดี  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนให้กัชครูผู้ปฏิบัติได้ดีขิ่งขึ้น

Tags:
Tags:  

พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้