หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ขอเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 15 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 21 พ.ย. 19, 16:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ชื่อผู้วิจัย นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ปี พ.ศ. 2562
บทสรุปสำหรับผู้บริช้างน้อยร
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท เป็นการประเมินความต้องการจาเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านปัจจัยนาเข้า เป็นการประเมินเกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ ด้านกระบวนการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามมาตรการ 5 ด้าน คือ มาตรการด้านป้องกัน มาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการเฝ้าระวัง และมาตรการด้านการบริหารจัดการ และด้านผลผลิต เป็นการประเมินนักเรียนในด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิต และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ รูปแบบที่ใช้ในการประเมิน CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยครู จานวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 155 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 171 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบ จานวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาค่าความตรงของเครื่องมือ (Validity) ใช้สูตร IOC หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบ Alpha Co-efficient ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ผลการประเมินได้ดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมินโครงการการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนาเข้า และด้านผลผลิต ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผลการดาเนินโครงการ ด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดความต้องการจาเป็นในการจัดทาโครงการ และตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า มีผลการดาเนินโครงการ ด้านปัจจัยนาเข้า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ความพร้อมและทรัพยากรในการดาเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผลการดาเนินโครงการ ด้านกระบวนการดาเนินงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดด้านการค้นหา ตัวชี้วัดด้านการเฝ้าระวัง และตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดด้านการป้องกัน และตัวชี้วัดด้านการรักษา
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดาเนินโครงการ ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ผ่านทุกตัวชี้วัด โดยทุกตัวชี้วัด ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ตัวชี้วัดความพึงพอใจชองนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของครู ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของนักเรียน และตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน
5. ผลการประเมินโครงการภาพรวม พบว่า ผลการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น คือ ด้านบริบท และด้านกระบวนการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น คือ ด้านปัจจัยนาเข้า และด้านผลผลิต
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม