Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ   (อ่าน 4 ครั้ง)
add

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 23 มี.ค. 20, 10:35 น

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ       Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)
ผู้ศึกษา      นางสาวสุภาวดี  สิงห์สมบูรณ์
สังกัด      โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
ปีที่ศึกษา   2561

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  คือ  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัด การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง  จำนวน  42  คน  ได้มาโดยวิธีการการสุ่มแบบกลุ่ม (Custer  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  เอกสารประกอบ การเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  จำนวน  9  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่  0.47 - 0.76  มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่  0.50 - 0.73  และแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่  0.80 ขึ้นไป  และแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.876  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง  โดยใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ครั้งละ  2  ชั่วโมง  รวม  18  ชั่วโมง  (ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  (Dependent  Samples)

   ผลการศึกษาปรากฏว่า
   1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  มีประสิทธิภาพ  82.67/ 84.23  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เท่ากับ 0.5598  หรือคิดเป็นร้อยละ 55.98  นั่นหมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 0.5598  หรือคิดเป็นร้อยละ 55.98
     3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.60, S.D = 0.55)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้