Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุ  (อ่าน 4 ครั้ง)
Guest
พัชรินทร์ ชัยจันทร์
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 28 พ.ค. 20, 14:27 น

ชื่อผลงาน   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ผู้ประเมิน   นางพัชรินทร์ ชัยจันทร์
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ปีการศึกษา   2561   

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ (4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3
ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (3) แบบประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ (4) แบบสอบ ถามความพึงพอใจในระดับการปฏิบัติงานของกลุ่มประชากร หลังการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ผลการวิจับ พบว่า
1.   สภาพปัญหาและความต้องการการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีผลระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการของการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านหลักความคุ้มค่า รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ และ ด้านหลักความโปร่งใส และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านหลักนิติธรรม
2.   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อเรียกว่า“PPAE Model” มีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ 1) หลักการของรูปแบบประกอบด้วย 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ มี 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมการวางแผนการบริหารงานสถานศึกษา (Plan) ขั้นที่ 2 วางแผนการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Planning:P) ขั้นที่ 3 ระดับการปฏิบัติการนิเทศ (Action: A) ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ  (Evalution : E) 5) การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3.   ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบท
ของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
4.   ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากับความพึงพอใจในระดับการปฏิบัติงานของกลุ่มประชากร หลังการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้