หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิท  (อ่าน 19 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 1 ก.ย. 20, 15:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ศึกษา          นายประหยัด  แก้วพิลึก  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ตำบลศรีสำราญ  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์      2563
   

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

   การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรี-สำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อม 2) ประเมินปัจจัย           3) ประเมินกระบวนการ  4) ประเมินผลผลิต และ 5) ประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการ โดยทำการศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน จำนวน 351 คน ประกอบด้วย ครู 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง นักเรียน 159 คน ได้มาโดยกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน หน่วยการสุ่มใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608)  ผู้ปกครองนักเรียน 159 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและชุมชนซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสรุปข้อมูล จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามครูหัวหน้ากิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ฉบับที่ 6 แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรฐานที่ 14 ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฉบับที่ 7  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู  ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาบรรยายสรุปในเชิงพรรณนาและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการและอยู่ในระดับมาก  3  ตัวชี้วัด ได้แก่  ความต้องการจำเป็นของโครงการ  ความเหมาะสมของกิจกรรม  และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ
   2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการ โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด  จำนวน  4  ตัวชี้วัด ได้แก่  เอกสารในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเพียงพอ ความชัดเจนของงบประมาณและด้านสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  จำนวน  1 ตัวชี้วัด ได้แก่  ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
   3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการ โดยการประเมิน 1 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
   4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก  จำนวน  1 ตัวชี้วัด ได้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  และอยู่ในระดับปานกลาง  1 ตัวชี้วัด  ได้แก่ คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
   5. ผลการประเมินประเด็นผลกระทบของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด  จำนวน  2  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ  การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู  อยู่ในระดับมาก  1 ตัวชี้วัด  ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ
      สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ประเด็น คือ ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเด็นปัจจัยของโครงการ ประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ  ประเด็นผลผลิตของโครงการ และประเด็นผลกระทบของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ตัวชี้วัด ได้แก่  ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์  เอกสารในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเพียงพอ  ความชัดเจนของงบประมาณ  สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางาน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ด้านกระบวนการการจัดกิจกรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ความต้องการจำเป็นของโครงการ  ความเหมาะสมของกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการดำเนินโครงการ นอกนั้นมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง   

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม