หน้า : พิมพ์หน้านี้ - พม.จับมือ มูลนิธิ BCL “สร้างยุวชนคนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 23 พ.ย. 21, 20:38 น

พม.จับมือ มูลนิธิ BCL “สร้างยุวชนคนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่”


กระทู้: พม.จับมือ มูลนิธิ BCL “สร้างยุวชนคนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่”
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 23 พ.ย. 21, 20:38 น
ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรมไตรโลกนาถ ชั้น 4 (ห้อง 741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในนิคมสร้างตนเอง ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) นำโดย รศ.ดร.นิกร วัฒนพนม ประธานผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ BCL เร่งสร้าง “คนดี คิดเป็น ทำเป็น” นำไปสู่การประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ส่วนตน ผู้อื่น และส่วนรวม บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คณะมูลนิธิ BCL ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพอาณาบริเวณของนิคมสร้างตนเอง 2 แห่ง ของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน และนิคมสร้างตนเองบางระกำ สำหรับใช้เป็นแหล่งฝึกทักษะ การเรียนรู้เชิงประจักษ์ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำลงพื้นที่ และร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพร้อมรับยุวชนคนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะเริ่มมาใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในการฝึกทักษะ การเรียนรู้เชิงประจักษ์ คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรก

การลงพื้นที่และประชุมวางแผนการดำเนินงานดังกล่าว เป็นความมุ่งมั่นที่ภาครัฐ โดย พม. และภาคเอกชน โดย มูลนิธิ BCL มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างคน ให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รู้จักการเป็นผู้ให้ มีภาวะผู้นำ ทั้งการนำตนเอง และนำผู้อื่น สังคม และชุมชน ตลอดจนมีทักษะเพื่อการดำรงชีพได้ในอนาคต โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสาร ความร่วมมือ การแก้ไขปัญหา ความมานะพากเพียร (ด้วยความมุ่งมั่น) และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านร่างกาย ด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม จิตใจ และวิธีคิด โดยใช้แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ ในการป้องกันปัญหา และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมการเกษตร สันทนาการ เพื่อการรักษา และแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างรากฐานคุณลักษณะคน ให้มีทักษะอาขีพ วิญญาณผู้ประกอบการ พึ่งพิงตนเอง และรู้จักเป็นผู้ให้ต่อไป