หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ด้านสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: โครงการ ปลูกป่าฯ ที่ 30 ก.ค. 10, 09:30 น

ด้านสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติ


กระทู้: ด้านสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติ
เริ่มกระทู้โดย: โครงการ ปลูกป่าฯ ที่ 30 ก.ค. 10, 09:30 น
ชื่อโครงการ :  โครงการ ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนพื้นฟูธรรมชาติ

ลักษณะโครงการ :  รักษาสิ่งแวดล้อม

ประเภทของโครงการ :  ด้านสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติ

สอดคล้องกับมาตาฐาน :  โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนคนไทย

หน่วงงานที่รับผิดชอบ :   สถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอ ร่องคำ Fm 105.25 Mhz                                                                                            

ผู้รับผิดชอบโครงการ :      1.     นายสุริยา  ชูศรีทอง
2.     นางสาวทัศดาว  อรัญเวศ
3.     และเจ้าหน้าที่ทุกคนคนในสถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอร่องคำ

ระยะเวลา :     มิถุนายน  2553 - 26  กรกฎาคม  2553

…………………………………………………………………
1. หลักและเหตุผล

          เพื่อพื้นฟูความสมดุลให้ระบบนิเวศด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้  ตามแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาทโดยกำหนดให้ประชาชนทุกคนร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1  ต้นต่อปี เพื่อให้ได้ต้นไม้ 64 ล้านต้นในแต่ละปี

2. วัตถุประสงค์

1.   เพื่อสร้างจิตสำนึผม้จักดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
2.   เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความตื่นตัวต่อบทบาทของตัวเองในการดูแลสภาพแวดล้อมของตำบลสามัคคี
3.   สร้างความสามัคคีคนในชุมชน3.  เป้าหมาย

1.     เด็กและเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึผม้ค่าธรรมชาติ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
              2.    ทุกคนชุมชนในตำบลสามัคคี
              3.    ทุกคนในเขตป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ  (อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย อำเภอดอนจาน )

4.  วิธีดำเนินการ
1.  เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบของผู้บริหารและอนุมัติโครงการ
2.  ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
3.  ติดตามและประเมินผลโครงการ
4.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

5.  ระยะเวลาการดำเนินงาน
เดือน มิถุนายน  ถึง เดือน กรกฎาคม  2553  ณ  ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ  
ลำดับที่
รายการกิจกรรม
มิ.ย
ก.ค
ผู้รับผิดชอบ

1
2
3
4
5

6

ประชุมคณะทำงาน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์โครงการตามสื่อต่าง ๆ
รวบรวมรายชื่อผู้ที่เข้ารวมโครงการ
วิเคราะห์  บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมโครง ปลูกป่าฯ
ประเมินผล

-นายสุริยา  ชูศรีทอง
-นางสาวทัศดาว  อรัญเวศเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานการประสัมพันธ์ทุกคน

5. สถานที่ดำเนินโครงการ
          
     ปลูกที่ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ ที่บ้าน โนนเสียว ม.6  บ้าน คำไผ่ ม.14 พร้อมกลับชาวบ้านทุกคนหมู่บ้านในเขตตำบลสามัคคี
6. งบประมาณในการดำเนินการ


ลำดับที่

รายการ
งบประมาณ
จำแนกตามรายจ่าย

เหตุผล
1
ค่ากล้าพันธุ์ไม้
8,000

2
ค่าสื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
8,000

3
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
8,000

4
ค่าเช่าสถานที่จัดกิจกรรม
1,000


รวมเงินทั้งสิ้น
25,000

ถัวจ่ายทุกรายการ


7. การติดตามประเมินผล

1.  ใช้แบบสังเกตในการประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ

1.     ปลูกผังเกิดความสมัครสมานจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.     สร้างความรู้รัก สามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม
    3.     มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญกตเวทีต่อแผ่นดิน ใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่
4.     ทำให้คาร์บอนไดออกไซต์ หายออกจากท้องฟ้า
5.     ทำให้ออกซิเจน เพิ่มขึ้นในอากาศสร้างลมหายใจให้ชีวิตคนไทยนับไม่ถ้วน
6.     พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมให้ยั้งยืน

                                                          ลงชื่อ                                              ผู้เสนอ / ผู้อนุมัติโครงการ
                                           ( นายสุริยา     ชูศรีทอง )
                                                                    ตำแหน่ง        ผู้จัดการเครือข่าย
                                                      สถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอ ร่องคำ Fm 105.25 Mhz.

 ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ
         (นางสาวทัสดาว  อรัญเวศ)
กำหนดการจัดกิจกรรม
โครงการ ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ครั้งที่ 1/2553
ณ  ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ
บ้าน โนนเสียว หมู่ที่ 6 บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 14
วัน   จันทร์ ที่    26    กรกฎาคม    2553         07.00  -  16.30  น.
...
07.00  - 08.00 น.   ลงทะเบียนกล้าไม้
08.00  - 08.30 น.   บรรยายพิเศษเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดย คุณ เคชนร์  นานันทร์
08.30  -  09.00 น.   บรรยายพิเศษ โดย ท่าน สุรสิทธิ์  บรรพกลม เรื่อง ทำไมต้องปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน และกล่าวเชิญประธานในพิธีเปิดงาน
09.00 -  10. 00 น.   พิธีเปิด โครงการ ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนพื้นฟูธรรมชาติ
         โดย   ท่าน  ชูศักดิ์  เด่นยุกต์           (ตำแหน่งนายอำเภอร่องคำ)
          ท่าน ประเสริฐ    บุญเรื่อง    (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 )
          ท่าน  นิพนธุ์       ศรีธเรศ    (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 )
          ท่าน  พีระเพชร    ศิริกุล     (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2)

10.00  - 11.00 น.               ท่านประธานในพิธีและทุกคนช่วยกันปลูกป่า ณ  ป่าชุมชนเฉลิมพระ                                    เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ

11.00  - 12.00 น.    พักรับประทานอาหารเที่ยง
12.00  - 13.00 น.      พบกลับนักจัดรายการพบพี่น้อง โดย สถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอ                                                 ร่องคำ
13.00  - 16.00 น.   ชมภาคความบันเทิง
16.00  - 16.45 น.   พิธีปิด โครงการ ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนพื้นฟูธรรมชาติ
…………………………………………………………………
หมายเหตุ     กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม