หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Info

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: NCIT ที่ 16 ม.ค. 12, 15:14 น

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Info


กระทู้: การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Info
เริ่มกระทู้โดย: NCIT ที่ 16 ม.ค. 12, 15:14 น
การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

ของสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 สถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง

ประเทศไทย การประชุม NCIT ได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2  ปี โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ การประชุม NCIT มีเป้า

หมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศให้แพร่หลาย สำหรับธีมของการประชุม NCIT ครั้งที่ 4 คือ

Technology Advancement and Social Respects ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างความตระหนักให้แก่นักวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้งานได้

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสังคมไทยในอนาคต

================================================
ขอบเขตหัวข้อวิจัย
================================================

1. Artificial Intelligence
 *Computational Intelligence
 *Intelligent Agents
 *Machine Learning
 *Data Mining and Knowledge Discovery
 *Information Retrieval
 *Image Processing
 *Pattern Recognition
 *Natural Language Processing
 *Robotics and Automation
 *Industrial Applications of AI

 2. Multimedia and Human-Computer Interaction (HCI)
 *Multimedia and Interactive Systems
 *HCI Theories and Design Issues
 *Groupware/Computer Supported Cooperative Work
 *Web and Game Design
 *Computer Graphics and Animation
 *Multimedia Data Processing
 
3. Information Systems Technology and Applications
 *Collaboration, Cross-Culture, Cross-Organization Systems
 *Global Monitoring and Crisis Management Systems
 *Simulation and Modeling
 *Data Warehouse
 *Enterprise Systems and Integration
 *Information Systems Infrastructures and Processes in Practices
 *Implementation and Testing Technology
 *Quality and Security Management
 *Knowledge Engineering and Knowledge-Based Systems
 *Human Language Technology Integration
 *Software Design and Development Framework
 *Business Intelligen
 
4. Communications and Networking
 *Wireless and Mobile Networking
 *Ad Hoc, P2P, Mobile IP Networks, Wi-Fi, Wi-MAX
 *Mobility, Location, and Handoff Management
 *Internet and Network Applications
 *Network Security and Management
 *QoS, Reliability, and Performance Modeling
 *Network Architectures and Protocols
 *Intelligent and Next Generation Networks
 *Broadband and High-speed Networks
 
5. Platform Technologies
 *Enterprise Computing Architecture
 *Cloud Computing
 *Grid and Cluster Computing
 *Embedded and Ubiquitous Computing
 *Service Oriented Architecture
 
6. IT Management
 *IT Governance
 *IT Compliance Management
 *IT Investment Evaluation
 *Service Science
 
7. Social and Professional Issues
 *Ethical and Social Context of Computing
 *Information Privacy
 *Legislative and Legal Issues
 *Professional Practices

8. Web and Internet Technologies
 *Online communities, social computing
 *XML, Metamodeling and Meta-Knowledge Representation, Web Content Management
 *Web Service and Web Engineering
 *Web Systems Integration and Agent Technology
 *E-Society, E-Business, E-Government and E-Service
 *Ontology and Semantic Web
 *Web Standardization
 
9. Digital Forens
 *Innovative approaches to investigations
 *Investigations requiring network forensics
 *Cell phone, handheld device, and smart phone forensics
 *Forensic analysis of images and video
 
10. Information Technology in Industry
 *Information Technology in Health Care Industry
 *Information Technology in Retail and Wholesale Industry
 *Information Technology in Tourism (Hotel and Restaurant) Industry
 *Information Technology in Transport and Communication Industry
 *Information Technology in Financial Industry
 *Information Technology in Real Estate Industry
 
11. Other related Topics

==========================================================
กำหนดการ
==========================================================

ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) : 06 ม.ค. 2555 ขยายเวลาเป็น 10 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย : 02 มี.ค. 2555
ส่งบทความพร้อมตีพิมพ์และลงทะเบียนล่วงหน้า: 18 มี.ค. 2555


รูปแบบบทความวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดย ดาว์นโหลดเทมเพทและส่งบทความวิจัยได้ที่ http://ncit2012.mut.ac.th หรือ http://www.ncit.in.th
 
*บทความดีเด่นจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Information Science and Technology (http://www.ist-journal.com)

==========================================================
ติดต่อสอบถาม
==========================================================
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 02-988-3666 ต่อ 4111  email: ncit2012@mut.ac.th