หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูสุวรรณา เดชยะฤทธิ์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ 20 ส.ค. 19, 12:32 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูสุวรรณา เดชยะฤทธิ์


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูสุวรรณา เดชยะฤทธิ์
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ 20 ส.ค. 19, 12:32 น
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน   การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ผู้ศึกษา นางสาวสุวรรณา เดชยะฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ศึกษา 2561

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 3 – 4 ขวบ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 14 แผน 2) แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.13 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง และหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.25 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 1.15 คะแนน และ 1.06 คะแนน ตามลำดับ
2. หลังการทดลองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก โดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01