หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาวอุไร เส็มหย้ง ที่ 20 ส.ค. 19, 22:12 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: นางสาวอุไร เส็มหย้ง ที่ 20 ส.ค. 19, 22:12 น
ชื่อผลงาน   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้ศึกษา      นางสาวอุไร  เส็มหย้ง  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านม้างอน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ศึกษา      2561
   บทคัดย่อ
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                วิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากร                          ที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน                         บ้านม้างอน จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ                                     เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                และ ร้อยละ
      ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.32/75.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                       หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 35.91