หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงาน ที่ 20 ต.ค. 19, 22:40 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงาน ที่ 20 ต.ค. 19, 22:40 น
ชื่อเรื่อง    ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา  สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1  (3ขวบ)  
ผู้ศึกษา    นางคำพูน  คุณภักดี
สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม  
                  งค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางภาษา  ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคี
บ้านขาม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา นักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)    (2) หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  จำนวน 10 เล่ม มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.83 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)
   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
   (1) หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ 81.92/82.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
   (2) ความพร้อมทางภาษาของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพ หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพทำให้นักเรียนมีความพร้อมทางภาษาสูงขึ้นจริง  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดกระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: นางสาวเกสรา บัวศรี ที่ 24 ต.ค. 19, 13:10 น
เรื่อง   :   รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้เพื่อพัฒนาความสามารถ                                       ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี) 
ผู้รายงาน  : นางสาวเกสรา  บัวศรี    ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ                                                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีการศึกษา  :   2561

บทคัดย่อ

         รายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด้านก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้

       กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ  3-4  ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  18  คนชาย  13   คน หญิง  5  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เนื่องมาจากผู้รายงานได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้น
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้ จำนวน 36 กิจกรรม,แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจำนวน 36 แผน และ แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานโดยนำข้อมูล ไปหาค่าร้อยละค่า เฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบ  t-test (Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อนและหลังได้รับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้ สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมทั้งภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้