หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ 21 ต.ค. 19, 21:17 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ 21 ต.ค. 19, 21:17 น
ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัย      นางภัทรานิษฐ์   สุนทรกูล
ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ
   รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้  เพราะรูปแบบดังกล่าว โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา  ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระ นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 2) สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  3) ใช้รูปแบบการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 4) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (     ) ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของสภาพปัจจุบันโดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  ( =  2.45, S.D = 0.16  และสภาพปัญหาโดยภาพรวม พบว่า  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D.  = 0.75)  
 2. ผลการสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบกับการบริหารและการจัดการศึกษากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ เท่ากับ 1.00  ทุกด้าน และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.06)  
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาพรวม พบว่า ครูและนักเรียน  มีความคิดเห็น ต่อรูปแบบการจัดการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( = 4.36, S.D.= 0.11) และ มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ ทั้ง  6  โครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.22, S.D.=0.03)
4. ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครูนักเรียน ครู และผู้ปกครอง   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D=.0.05)