หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: inNoVaJK ที่ 16 พ.ย. 19, 01:39 น

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ


กระทู้: การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ
เริ่มกระทู้โดย: inNoVaJK ที่ 16 พ.ย. 19, 01:39 น
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
            การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      
ชื่อผู้วิจัย   นางวรรณา ทองเหล้า 
       โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น     
ปีที่วิจัย   2562

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปแล้ว  2 สัปดาห์ และ4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบย่อยประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน 3) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 แผน 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.67 ค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.63 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) และดัชนีประสิทธิผล ทดสอบสมมติฐานโดย t-test  (Dependent Samples)
  ผลการวิจัย พบว่า
     1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 86.34/85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์       ที่กำหนดคือ 80/80
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     3. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนทีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน
     4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีค่าเท่ากับ 0.7410 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน 0.7410 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.10