หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อนุบาล 2 และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: klongpol2510 ที่ 7 ก.พ. 20, 11:45 น

การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อนุบาล 2


กระทู้: การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อนุบาล 2
เริ่มกระทู้โดย: klongpol2510 ที่ 7 ก.พ. 20, 11:45 น
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้วิจัย   นางพัชราภรณ์ ครองพล
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีที่วิจัย   2562

บทคัดย่อ
   การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ 2) แบบประเมินการพัฒนาทักษะทางสังคม 3) แบบประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบของ วิลคอกซัน (The Wilcoxon Mathed Pairs Signed–Ranks Test)
ผลการวิจับพบว่า
   1. ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะทางสังคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพึงพอใจ โดยรวมและ รายข้อ อยู่ในระดับมาก