หน้า : พิมพ์หน้านี้ - "กรมส่งเสริมการเกษตร" ประชุมเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้ง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 14 มี.ค. 20, 12:43 น

"กรมส่งเสริมการเกษตร" ประชุมเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้ง


กระทู้: "กรมส่งเสริมการเกษตร" ประชุมเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้ง
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 14 มี.ค. 20, 12:43 น
กรมส่งเสริมการเกษตรระดมพลังส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ยึดหลักตลาดนำการผลิต เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้งในการประชุม ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศครั้งที่ 2/2563ณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัยเพื่อปูทางขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมลุยส่งเสริมติวเข้มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการใหม่ให้มีความเข้มแข็งยึดหลักตลาดนำการผลิต พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร พร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้งในพื้นที่แปลงใหญ่

กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับนโยบายกระทรวงฯ โดยยึดเป็นภารกิจหลักที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 7 ประเด็น คือ

1) การจัดสัมมนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับศพก. และแปลงใหญ่ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมภายใต้โครงการ Q อาสา ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่ประธานศพก. และเครือข่ายและผู้นำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 9 เขตเขตละ 900 คนและ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสาด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหารให้แก่ประธานศพก. และเครือข่ายและผู้นำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีความสนใจในการเป็น Q อาสาจำนวน 3 รุ่นรุ่นละ 50 คน

2)การสัมมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ โดยกรมฯ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563จำนวน 11 รุ่น จำนวนรวม1,745 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการแปลง ผู้จัดและวิทยากร

3)การสรุปผลการจ่ายสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยอนุมัติสินเชื่อแล้ว 327 แปลง

4) แนวทางการประกวดแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563

5) การส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเขียว) โครงการนี้มีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่

6)โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการเพิ่มน้ำต้นทุนเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์แปลงใหญ่) ด้วยระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อัตราสูบประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ไร่จำนวน 620 แห่ง และ เพิ่มน้ำต้นทุนเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ด้วยระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อัตราสูบประมาณ 20–40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่จำนวน 80 แห่งพร้อมระบบกระจายน้ำ โดยความก้าวหน้าของโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจและดำเนินการจัดทำแบบเพื่อดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับแปลงใหญ่ที่เหลือทั้งหมด

7) สถานการณ์และมาตรการรับมือภัยแล้งโดยกรมฯ มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2562/63 โดยมีกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์“เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี 2563” เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในทุกด้านเพื่อรับมือภัยแล้ง การนำเสนอกรณีตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับภัยแล้งและการเผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่างๆ และนำไปใช้การสร้างสื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งมีข้อมูลในการปฏิบัติสำหรับการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง