หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: มจพ. ที่ 27 มิ.ย. 20, 10:53 น

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคน


กระทู้: มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคน
เริ่มกระทู้โดย: มจพ. ที่ 27 มิ.ย. 20, 10:53 น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการพร้อมกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี 3 แห่งได้แก่นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และประธานอาชีวศึกษาภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร,
นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และนายสุทธิพงษ์ ศรีถัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ ผู้แทน นางอุบล สารากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีทั้ง 3 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
การพัฒนาบุคลากร และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีวัตถุประสงค์หลักที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ในอนาคต รวมถึงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23มิถุนายน 2563


ศศิกานต์/ข่าว
ปาริฉัตร/ภาพ