หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สนอ. มอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ปี’63

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 18 ส.ค. 20, 16:20 น

สนอ. มอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ปี’63


กระทู้: สนอ. มอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ปี’63
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 18 ส.ค. 20, 16:20 น
ผศ. วรวิทย์  จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมี ผศ.ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี  และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ ตลอดจนเป็นการสานต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสำนักงานอธิการบดีก็ได้ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์นี้มาอย่างต่อเนื่อง
คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และการประกวดสำนักงานน่าอยู่  สำนักงานอธิการบดี  จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทราชินี มจพ. มีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์หรือเทียบเท่า จำนวน 19 หน่วยงาน โดยจำแนกประเภทหน่วยงานออกเป็น 3 ประเภท ตามจำนวนบุคลากร ได้แก่
1.หน่วยงานขนาดเล็ก   รายละเอียดดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ  มอบเงินรางวัล จำนวน 3,000.00  บาท พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (ICC) 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00  บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00  บาท  พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ กองส่งเสริมวิชาการ
2. หน่วยงานขนาดกลาง  รายละเอียดดังนี้
   รางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล 3,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ ศูนย์ผลิตตำราเรียน   
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00  บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กองงานพัสดุ
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00  บาท  พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ กองแผนงาน
3. หน่วยงานขนาดใหญ่   รายละเอียดดังนี้
   รางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล จำนวน 3,000.00  บาท พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00  บาท  พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กองกลาง
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ส่วนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE มูลค่า 500.00 บาท พร้อมเกียรติบัตร  มีจำนวน 10 หน่วยงาน  รายละเอียดดังนี้
          1. หน่วยงานขนาดเล็ก ที่ได้รับรางวัลชมเชย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม  ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ  ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ  IAESTE Thailand  และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
2. หน่วยงานขนาดกลาง  ที่ได้รับรางวัลชมเชย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE ได้แก่ กองกฎหมาย  และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
3. หน่วยงานขนาดใหญ่  ที่ได้รับรางวัลชมเชย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE ได้แก่ กองคลัง  และกองบริการการศึกษา
การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ประจำปี พ.ศ. 2563 ประสบความเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ ในนามคณะอนุกรรมการฯ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ร่วมรณรงค์ ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อ มจพ. ของเรา

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ,วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ